Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Podmínky užívání webových stránek tomasgardens.cz („Podmínky“)

Webové stránky www.tomasgardens.cz (dále jen jako „Stránky“) vlastní společnost Tomáš Křiváček, 39701 Písek - Budějovické Předměstí, Nádražní 1449, IČ 87519259 („TOMASGARDENS“). Vstupem na Stránky nebo jejich užíváním projevujete s dále uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Společnost TOMASGARDENS tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Stránky užívat. Společnost TOMASGARDENS výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 1. 2016.

Užívání obsahu Stránek

Společnost TOMASGARDENS je vlastníkem veškerých autorských práv ke Stránkám a jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, technických výkresů, grafiky, videí, obrázků, nebo snímků vystavených na Stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Stránkách („Obsah“). Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené společností TOMASGARDENS na Stránkách vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Veškerý Obsah Stránek včetně fotografií, videí, loga TOMASGARDENS, umístěných na Stránkách podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Obsah Stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely.

Obsah nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti TOMASGARDENS nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozí větě,

• Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby)

• Z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách

• Vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Při užívání Stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Stránek, užívat Stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Stránek. Dále jste povinni respektovat autorská práva společnosti TOMASGARDENS ke Stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným společností TOMASGARDENS na Stránkách, které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Žádosti o nové publikování nebo redistribuování Obsahu zasílejte společnosti TOMASGARDENS na adresu info@tomasgardens.cz.

Omezení odpovědnosti

Za veškerá rizika vyplývající z užívání Stránek nesete plnou odpovědnost. Jakákoliv ujednání mezi vámi a třetí osobou na základě Obsahu Stránek jsou na vaše výhradní riziko a odpovědnost.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž společnost TOMASGARDENS obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu neposkytuje společnost TOMASGARDENS ohledně Stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem společnost TOMASGARDENS tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

Osobní údaje a šíření obchodních sdělení

V souvislosti s přístupem na Stránky nejste povinni poskytovat společnosti TOMASGARDENS své osobní údaje nebo elektronickou adresu.

Pokud však svou elektronickou adresu a osobní údaje společnosti TOMASGARDENS poskytnete, souhlasíte tím, že může být tato adresa použita pro komunikaci s vámi a že vám společnost TOMASGARDENS může v rámci elektronické komunikace s vámi zasílat obchodní sdělení v podobě marketingových materiálů, pozvánek na semináře, obchodních novinek apod. Při vyplňování registrace na Stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. TOMASGARDENS si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů a jako provozovatel Stránek tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané z registrace považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti. Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@tomasgardens.cz.

Cookies

Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z webové stránky na pevný disk uživatelova počítače. S pomocí cookies si webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je užívání stránek pro uživatele mnohem pohodlnější.

Podobně jako většina webových stránek i Stránky používají cookies z mnoha různých důvodů. Společnost TOMASGARDENS například sleduje celkový počet návštěvníků Stránek, a to jako anonymní souhrnný počet.

Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností Stránek.

GOOGLE ANALYTICS

Používáme nástroj google analytics za účelem analýzy, jaká místa naši návštěvníci navštěvují a jak se na našich stránkách chovají. Google může rovněž využívat anonymních informací o vašich návštěvách těchto Stránek a jiných stránek ke zlepšování svých produktů a služeb a k poskytování reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat. Více informací o tomto postupu naleznete na www.google.com/analytics.

Zásady ochrany soukromí Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Volba právního řádu a jurisdikce

Užívání Stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami rozhodne místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem. V případě předložení sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami jinému soudu než soudu České republiky, bude tento spor předán některému soudu České republiky a jím rozhodnut.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.